Exhibition Documentation /

jane says – Denny Dimin Gallery New York

dennydimin_annshelton_install_01
jane says, installation view, Denny Dimin Gallery, New York, 2019.

April 2019

Solo exhibition Denny Dimin Gallery

dennydimin_annshelton_install_02
jane says, installation view, Denny Dimin Gallery, New York, 2019.
dennydimin_annshelton_install_03
jane says, installation view, Denny Dimin Gallery, New York, 2019.
dennydimin_annshelton_install_04
jane says, installation view, Denny Dimin Gallery, New York, 2019.
dennydimin_annshelton_install_05
jane says, installation view, Denny Dimin Gallery, New York, 2019.
dennydimin_annshelton_install_06
jane says, installation view, Denny Dimin Gallery, New York, 2019.
dennydimin_annshelton_install_07
jane says, installation view, Denny Dimin Gallery, New York, 2019.
dennydimin_annshelton_install_08
jane says, installation view, Denny Dimin Gallery, New York, 2019.
dennydimin_annshelton_install_09
jane says, installation view, Denny Dimin Gallery, New York, 2019.
dennydimin_annshelton_install_10
jane says, installation view, Denny Dimin Gallery, New York, 2019.
^